นางจุฑามณี หอยตะคุ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

บริหารการเงินและสินทรัพย์

0885621359juthamanee_15@gmail.com
นายวิชิต ใจช่วง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ชำนาญการพิเศษ

0819653901wichitjai6737@gmail.con
นางณัฐพัชร ซองงาม
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ

0929141159nuttapat1970@hotmail.com
นางสาวน้ำทิพย์ แย้มยวน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
098518424namtip925@hotmail.com
นางสาวมณฑิตา จรีศรี
เจ้าหน้าที่การเงิน
0833598856monthita999@gmail.com
นางสาวประไพพิศ กาละลุน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0934097072pittprapaipit@gmail.com

> คู่มือการปฏิบัติงาน
>> เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีเช่าบ้านใหม่
>>
ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการการศึกษาบุตร
>>
ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
>>
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
>>
แบบแจ้งความจำนงรับเงินผ่านธนาคาร
>>
แบบฟอร์มการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง
>>
แบบฟอร์มนำส่งเงินประกันสัญญาและขอถอนเงินประกันสัญญา
>>
แบบฟอร์มบันทึกขอเบิกเงินชดเชยยานพาหนะส่วนตัว
>>
แบบฟอร์มเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
>>
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
>>
แบบฟอร์มวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)
>>
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7129 และ แบบ 7130
>> เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
>> แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
>> แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
>> แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่าย/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)

>>แนวปฏิบัติการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน

>>แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต

>>แบบฟอร์มปรับปรุง/ขอเพิ่มข้อมูลภาครัฐ 7127
>> แบบฟอร์มกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม กบข.
>> แบบฟอร์มแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย  2000400204

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กันยายน 2564 | สิงหาคม 2564 | กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 | พฤษภาคม 2564 | เมษายน 2564 | มีนาคม 2564 | กุมภาพันธ์ 2564  | มกราคม 2564 |  ธันวาคม 2563 | พฤศจิกายน 2563 | ตุลาคม 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กันยายน 2563สิงหาคม 2563 | กรกฎาคม 2563 |
มิถุนายน 2563พฤษภาคม 2563 | เมษายน 2563 |
มีนาคม 2563 | กุมภาพันธ์ 2563  | มกราคม 2563 |
 ธันวาคม 2562 | พฤศจิกายน 2562 | ตุลาคม 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กันยายน 2562 | สิงหาคม 2562 | กรกฎาคม 2562 |
 
มิถุนายน 2562 |พฤษภาคม 2562 | เมษายน 2562 |
มีนาคม 2562 | กุมภาพันธ์ 2562  |มกราคม 2562 |
 ธันวาคม 2561 |พฤศจิกายน 2561 | ตุลาคม 2561 

ปฏิบัติงาน

ไม่พบเรื่อง

มุมถามตอบ (Q&A)