– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
–  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

>> อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– อำนาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

>> แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2561-2563

ประกาศ นโยบายการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน การย้ายและการโอนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลฯให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลฯให้ดำรงตำแหน่ง รอง สพท.
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2561
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2552_ว28-2552-สิ่งที่ส่งมาด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563_ว6452
การดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล
ว6 _2562 แบบประเมิน

มุมถามตอบ (Q&A)