๑)   ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

๒)   ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

๓)   ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

๔)   ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕)   ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

มุมถามตอบ (Q&A)