ข่าวทดสอบ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนมี โดยเน้นย้ำ ให้นักเรียน มารยาทดี วจีไพเราะ มีความสุขในการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน ขอขอบคุณ ผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยางงอย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครู และนักเรียน โดยเน้นย้ำ ให้นักเรียนมี มารยาทดี วจีไพเราะ มีความสุขในการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน ขอขอบคุณ ผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเน้นย้ำ ให้นักเรียนมี มารยาทดี วจีไพเราะ มีความสุขในการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ขอขอบคุณ ผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายวีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาข่าท่า อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเน้นย้ำ ให้นักเรียนมี มารยาทดี วจีไพเราะ มีความสุขในการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ขอขอบคุณ ผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเน้นย้ำ ให้นักเรียนมี มารยาทดี วจีไพเราะ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง คุณครูมีรักความสามัคคี ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ขอขอบคุณ ผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง