รับการตรวจติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 256 …

กดแชร์

โครงการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

วันที่ 23 มิถุนายน 2 …

กดแชร์

เตรียมการตรวจราชการและการประเมินผลการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1

ในวันที่ 14 มีนาคม 2 …

กดแชร์

การรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันที่ 22 กุมภาพัน …

กดแชร์