แบบรายงานความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.2567 ของหน่วยงาน
ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567