>> การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
–  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

>> อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
ระเบียบการเงินการบัญญชี

>> แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

-แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

>> กฎบัตรตรวจสอบภายใน

-กฏบัตร

>> กรอบคุณธรรม

-กรอบคุณธรรม

 

 

 

           

         

มุมถามตอบ (Q&A)