itabanner
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  คำแนะนำ 
            ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฎิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิดที่ปุ่ม “ส่ง”