สไลด์5
พันธกิจ

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับสากล
3.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4.  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6.  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0