nkp23
nkp222
ขึ้นเว็บ67
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
previous arrow
next arrow

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
: แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
: แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
: คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
: คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
: ข้อมูลสถิติการให้บริการ
: E-Service

:  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
: ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
:  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

: แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
: การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
: รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
: การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

: รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต
: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
: รายงานผลารดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

NEWS

ประกาศสำนักงาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานักษาความปลอดภัย ...
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 หลักเกณฑ์และวิธีกา ...
ประการรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ...
mok

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 ...
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทน สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน stand alone ...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้ ...
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน ...
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร2 ชั้น4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใด 2 ข้าง โรงเรียนเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อ.นาหว้ ...
Loading...