nkp23
ปก2
1615717240022
1615717248000
previous arrow
next arrow
itabanner
Previous
Next

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
–  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
–  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
–  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
–  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
– มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
– มาตรการป้องกันการรับสินบน
– มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะทางเว็ปไซต์
– มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
O43  : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข่าวสารและกิจกรรม สพป นพ. 2

ประกาศสำนักงาน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสายงานการสอน ประจำปี2564ข้อมูลอัตรากำลัง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการใหม่ ประกาศรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้า ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)แก้ไข ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์64ประกาศแผนการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564คุณลักษณะเฉพาะและ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 รายการ   ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเข็ม) ความยาว 243 เมตรและรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม) ความยาว 129 เมตร ประก ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน 212ล./-ก57 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผน http://web.nkp2.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์.pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ http://web.nkp2.go.th/ ...
อ่านเพิ่มเติม