previous arrow
next arrow
Slider
Previous
Next

แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
    – ไตรมาสที่ 1
    – ไตรมาสที่ 2
    – ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามฯ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLICT
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาบุคลกรทางการศึกษา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ  6 เดือน
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
–  แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาวพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
–  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
–  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563
–  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 25623
–  สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
–  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562-2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
–  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รูปภาพประกอบเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
รูปภาพประกอบการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของบุคลากร สพป.นครพนม เขต 2

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
–  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
–  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพป.นครพนม เขต 2

 
 
 
 

ประกาศสำนักงาน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสายงานการสอน ประจำปี2564ข้อมูลอัตรากำลัง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการใหม่ ประกาศรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้า ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)แก้ไข ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มี ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 รายการ   ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเข็ม) ความยาว 243 เมตรและรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม) ความยาว 129 เมตร ประก ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน 212ล./-ก57 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผน http://web.nkp2.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์.pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ http://web.nkp2.go.th/ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่างประกาศการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ...
อ่านเพิ่มเติม