ศูนย์เฉพาะกิจฯ สพป. นครพนม เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกโรงเรียนรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการรายงาน คลิกที่นี่เพื่อรายงาน