โทรสาร  0-4259-9096
โทรศัพท์ 0-4259-9265 ต่อ   
กลุ่มอำนวยการ  :  21   
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  :   22   
กลุ่มบริหารงานบุคคล :   24     
กลุ่มนโยบายและแผน :   25
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา :   27   
หน้าห้อง ผอ.เขต :  26
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ :  30     
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 28
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สายตรง  :   0-4259-9156    
กลุ่มบริหารงานบุคคล สายตรง :    0-4259-9623   
กลุ่มนโยบายและแผนสายตรง :   0-4259-9435
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สายตรง :   0-4259-9626
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สายตรง :    042530647
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สายตรง : 0-4259-9622

ที่อยู่

เลขที่ 10 หมู่ 9
ถนน ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว
บ้านปฎิรูป ตำบลศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

เบอร์ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 042-599265
เบอร์โทรสาร 042-599265
เบอร์โทรสาร 042-599096

E- mail

saraban@nkp2.go.th
dlict.nkp2@gmail.com
https://www.facebook.com/nakhonphanom2