ศูนย์เฉพาะกิจฯ สพป. นครพนม เขต 2 รับแจ้งการแจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางการรายงานการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ไปยังสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทุกสัปดาห์ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการรายงาน คลิกที่นี่เพื่อรายงาน