การรับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครพนม เขต 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 …

การจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว16) และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ที่บรรจุใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 …

การจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ (รอบที่ 3)

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 …

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 29 กันยายน 25 …

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา (1 ตุลาคม 2566) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 กันยายน 25 …

การประชุมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนเพื่อรับการคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567

วันที่ 26 กันยายน 25 …

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาและยกระดับความรู้ครูสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)

วันที่ 29 สิงหาคม 25 …