การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาและยกระดับความรู้ครูสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)

วันที่ 29 สิงหาคม 25 …

กดแชร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรับรู้และการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 31 พฤษภาคม 25 …

กดแชร์

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการป …

กดแชร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการบ …

กดแชร์