ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566พร้อม เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ประสบภัยธรรมชาติ

วันที่ 7 มิถุนายน 25 …

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมาเขต ๒ ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปร …

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร2 ชั้น4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใด 2 ข้าง โรงเรียนเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อ.นาหว้า

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา …