การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 256 …

กดแชร์

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 12 กันยายน 25 …

กดแชร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 25 …

กดแชร์

ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

วันที่ 21 สิงหาคม 25 …

กดแชร์