ศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่น ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 กันยายน 25 …

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 กันยายน 25 …

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 กันยายน 25 …

การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นพ. ครั้งที่ 12/2566และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 25 กันยายน 25 …

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 กันยายน 25 …