ศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่น ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 กันยายน 25 …

กดแชร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 กันยายน 25 …

กดแชร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 กันยายน 25 …

กดแชร์

การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นพ. ครั้งที่ 12/2566และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 25 กันยายน 25 …

กดแชร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 กันยายน 25 …

กดแชร์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2

วันที่ 7 กันยายน 256 …

กดแชร์