ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 กันยายน 25

อ่านต่อ »
กลุ่มนิเทศติดตาม
กลุ่มอำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2
กิจกรรมการอบรมหุ่นยนต์ โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 ประจำปี 2566

วันที่ 20 กันยายน 25

อ่านต่อ »
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กันยายน 25

อ่านต่อ »
กลุ่มนิเทศติดตาม
กลุ่มอำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2
กิจกรรมการถอดบทเรียนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 18 กันยายน 25

อ่านต่อ »