ในการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 มีการดำเนินงานในลักษณะงานประจำซึ่งบางกิจกรรมไม่ได้ใช้งบประมาณ แต่ในบางกิจกรรมมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

slot thailand
slot gacor
akun pro jepang