กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
      – กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
      – คลังข้อสอบอัจริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2552-2562
      
– คลังข้อสอบอัจริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2552-2562
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
     – 
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
     – แนวทางในการจัดทำ Best Practice ของผู้บริหาร ครูและสถานศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
        รายงานการประชุมศึกษานิเทศก์ 

– แบบติดตามผลการการดำเนินงานโครงการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
– แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562
– แบบติดตามผลการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
– แบบติดตามผลการการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
– แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562
– แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการนำสื่อและนวัตกรรมสู่ชั้นเรียน ปี 2563
– แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีงบประมาณ 2563
– แบบรายงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

มุม ถามตอบ (Q&A)