>> การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

>> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
>> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
>> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

>> อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

>> อำนาจหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผน
>> คู่มือปฏิบัติงานนางชลันธร  ภูมี
>>คู่มือปฏิบัติงานนางจันทนา  จิตพิมพ์ อุทโย
>>คู่มือปฏิบัติงานนางวัชราภรณ์  ทีสุกะ
>>คู่มือปฏิบัติงานนางสาวจุฑาลักษณ์  สิงห์สุดี

>> แผนปฏิบัติการประจำปี

>> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
>> แผนยุทธศาสตร์พัฒนารร.ขนาดเล็กของเขต
>>ยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก-2562-2565

มุมถามตอบ (Q&A)