เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกาารในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 15 กุมภาพัน …

กดแชร์

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน รายการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนในสังกัด

การประชุมคณะกรรมการพ …

กดแชร์

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สพป.นพ.2

กดแชร์

กดแชร์

ประชุมคณะกรรมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สพป.นพ.2

กดแชร์

กดแชร์