nkp23
nkp222
ขึ้นเว็บ
previous arrow
next arrow

ประกาศสำนักงาน

ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นามมาตรา 38ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า เรื่องการเผยแพร่การจัดซ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด ประจำ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวธิ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด ประจำ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวธิ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มรายการครุภัณฑ์การศึกษา(Shopping List) และกลุ่มรายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ...
[wps_visitor_counter]
akun pro jepang