nkp23
nkp222
ขึ้นเว็บ67
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
previous arrow
next arrow

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
: แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
: แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
: คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
: คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
: ข้อมูลสถิติการให้บริการ
: E-Service

:  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
: ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
:  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

: แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
: การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
: รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
: การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
: รายานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต
: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
: รายงานผลารดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

NEWS

ประกาศสำนักงาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษานครพนม ...
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ...
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นามมาตรา 38ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ ...
mok

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ปรับปรุง อาคาร2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใดขึ้น 2 ข้าง ของโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อ.นาหว้า ด้วยวธีประกว ...
ประกาศ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า เรื่องการเผยแพร่การจัดซ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด ประจำ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวธิ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด ประจำ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวธิ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...