nkp23
nkp222
ขึ้นเว็บ67
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
previous arrow
next arrow

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
: แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
: แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
: คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
: คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
: ข้อมูลสถิติการให้บริการ
: E-Service

:  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
: ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
:  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

: แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
: การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
: รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
: การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
: รายานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต
: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
: รายงานผลารดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

NEWS

ประกาศสำนักงาน

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่1) ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
mok

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มรายการครุภัณฑ์การศึกษา(Shopping List) และกลุ่มรายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ...
ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ...
ประกาศร่างTORงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ318ล ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบ 212/57-ก ประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ318ล/55ก ประกาศ ...
ประกาศแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์64ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์64ประกาศแผนการจัดซื้อ คอมพ ...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 รายการ   ...