nkp23
nkp222
ขึ้นเว็บ67
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
previous arrow
next arrow

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
: แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
: แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
: คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
: คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
: ข้อมูลสถิติการให้บริการ
: E-Service

:  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
: ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
:  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

: แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
: การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
: รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
: การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
: รายานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต
: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
: รายงานผลารดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

NEWS

ประกาศสำนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท ...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
mok

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเข็ม) ความยาว 243 เมตรและรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม) ความยาว 129 เมตร ประก ...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน 212ล./-ก57 ...
ประกาศเผยแพร่แผน http://web.nkp2.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์.pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ http://web.nkp2.go.th/ ...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่างประกาศการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ...
ประกาศแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางคอมพ์ ปี 2563 ประกวดราคาคอมพิวเตอร์ก ...
Loading...