previous arrow
next arrow
Slider
Previous
Next

แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
    – ไตรมาสที่ 1
    – ไตรมาสที่ 2
    – ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามฯ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLICT
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาบุคลกรทางการศึกษา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ  6 เดือน
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
–  แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาวพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
–  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
–  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563
–  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 25623
–  สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
–  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562-2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
–  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รูปภาพประกอบเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
รูปภาพประกอบการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของบุคลากร สพป.นครพนม เขต 2

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
–  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
–  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพป.นครพนม เขต 2

 
 
 
 

ประกาศสำนักงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา   ...
อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 (กรณีขอใช้บัญชี) ดาวน์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางคอมพ์ ปี 2563 ประกวดราคาคอมพิวเตอร์ก ...
อ่านเพิ่มเติม