previous arrow
next arrow
Slider
Previous
Next

การดำเนินงาน
O10 : แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
O11 : รายงานการกำกับติดตามประจำปี รอบ 6เดือน
  – ไตรมาสที่ 1
    – ไตรมาสที่ 2
    – ไตรมาสที่ 3
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามฯ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLICT
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาบุคลกรทางการศึกษา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 :  รายงานการสำรวจความพึงพอใจการ
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : E-Service

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ  6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
–  แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาวพัสดุ
O22 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
–  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
–  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563
–  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 25623
–  สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน 
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
–  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562-2563
O24 :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
–  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
–  มาตรการจัดการการเรื่องร้องเรียน   ทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 : ข้อมูลเชิงสถิดิเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
–  ข้อมูลเชิงสถิติ
การเปิดโอกาสให้มีการส่วนร่วม
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
–  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
—————-
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รูปภาพประกอบเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
รูปภาพประกอบการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของบุคลากร สพป.นครพนม เขต 2

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
–  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
–  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
–  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
–  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
–  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
–  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
– มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
– มาตรการป้องกันการรับสินบน
– มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะทางเว็ปไซต์
– มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
O43  : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพป.นครพนม เขต 2

 
 
 
 
วัน
ชั่วโมง
นาที

ข่าวสารและกิจกรรม สพป นพ. 2

ประกาศสำนักงาน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสายงานการสอน ประจำปี2564ข้อมูลอัตรากำลัง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการใหม่ ประกาศรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้า ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)แก้ไข ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 รายการ   ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเข็ม) ความยาว 243 เมตรและรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม) ความยาว 129 เมตร ประก ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน 212ล./-ก57 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผน http://web.nkp2.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์.pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ http://web.nkp2.go.th/ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่างประกาศการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ...
อ่านเพิ่มเติม